โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

        จากการสังเกตพบว่าบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียนพบขยะหล่นตามพื้นเป็นจำนวนมาก และเมื่อสำรวจปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนในแต่ละวันมีจำนวนมาก เมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่าสาเหตุเกิดจาก

1. นักเรียนขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะลงถังขยะ

2. นักเรียนขาดความรู้ในการทิ้งขยะให้ถูกประเภท

3. ขยะบางประเภทไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. นักเรียนซื้อสินค้า อาหารและขนมเกินความจำเป็น ทำให้เกิดขยะเป็นจำนวนมาก

        ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์จึงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะให้เหลือน้อยที่สุด และจัดการขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

นโยบายสู่โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียน

ข้อตกลงสำหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

มาตรการการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.