โรงเรียนดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และในตราสารจัดตั้งโรงเรียน

         ผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต หรือผู้อำนวยการโรงเรียนให้เป็น "คณะกรรมการดำเนินการบริหารโรงเรียน" และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

          1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

          2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

          3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน-สัมพันธ์ชุมชน

          4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาล

          5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

          6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประเมินมาตรฐาน

          7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

          8. หัวหน้าแผนกระดับก่อนประถมศึกษา

 

  

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.