สมัครเรียน

ช่องทางการสมัครเรียน

 • สมัครด้วยตนเองสามารถติดต่อซื้อใบสมัคร ณ ห้องธุรการชุดละ  100  บาทหรือ
 • สมัครออนไลน์ผ่านเวปไซต์โรงเรียน ชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์ เลขที่บัญชี 091-8-51711-1 ชื่อบัญชี โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ (ช่องบันทึก พิมพ์ชื่อ – สกุล ชั้นที่สมัครเข้าเรียน) เมื่อโอนเงินสำเร็จ โปรดแนบหลักการชำระเงินท้ายแบบฟอร์มการสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียนทุกระดับชั้น

 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) นักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล นักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาสมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ขึ้นไป
 • ใบรับรองการเป็นนักเรียน จากสถานศึกษาเดิม สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ขึ้นไป
 • สำเนาใบรับรองการรับศีลล้างบาป กรณีนับถือศาสนาคริสต์ (คาทอลิก)

หลักฐานการมอบตัว

ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาวุฒิบัตร/ใบรับรองการจบการศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) – ใบโอนย้าย (บค. 20)
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) – ใบโอนย้าย (บค. 20)

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าเรียน

 • นักเรียนชายและหญิง
 • เป็นผู้ที่มีประวัติและความประพฤติดี มีความนอบน้อมเชื่อฟัง รักการศึกษา และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ผมทรงนักเรียนเรียบร้อย นักเรียนหญิงผมยาวให้ถักเปีย ไม่ซอยผม  ไม่ดัดผม  หรือโกรกผม (ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครนักเรียนที่มาสมัคร โดยแต่งกายนักเรียนไม่สุภาพเรียบร้อยและไว้ทรงผมไม่ถูกระเบียบตามที่กำหนด)

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

 • เน้นบูรณาการทักษะด้านภาษาสื่อสาร Intensive English Program(IEP)
 • เน้นทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัย

เน้นรายวิชาส่งเสริมจุดเน้นในด้านภาษาอังกฤษสื่อสารและภาษาจีน

 • หลักสูตร Intensive English Program(IEP) ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

เน้นเรื่องทักษะภาษาสื่อสารอังกฤษและภาษาจีน

 • หลักสูตร Intensive English Program (IEP) ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • ภาษาจีน
 • แผนการเรียน Health Science (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 • แผนการเรียน Math – Business (คณิตศาสตร์ – บริหารธุรกิจ)
 • แผนการเรียน Art – Chinese (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)
 • แผนการเรียน Performing Arts – Digital Technology (ศิลปะการแสดงแอนด์ดิจิทัล)

แผนการเรียนที่เปิดสอน 4 แผนการเรียน

วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียน


Message us