กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมอนุรักษ์ความป็นไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของโลก และสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 26, 2024
Message us