สถานศึกษาปลอดภัย

สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์เข้าตรวจสุขาภิบาลและน้ำดื่มของโรงอาหารในโรงเรียน ตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย เพื่อความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐาน

Nakhonsawan Municipality Office inspected the sanitation and drinking water of the school canteen. following the Department of Health food sanitation standards.

那空沙旺市政府检查学校食堂的卫生和饮用水,根据卫生厅食品卫生标准。

Message us