ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 332 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ บนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา เป็นโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา ในมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2499 โดยอธิการิณี เซอร์อานนา แชร์แมน มีอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง เป็นผู้ประกอบพิธีเสกอาคารเรียน

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ในปีแรกได้เปิดทำการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน 306 คนโดยเซอร์เมรี่ โคลัมบา คอยล์ เป็นอธิการิณีคนแรก เซอร์ออกุสแตง สุณี สกุลทอง เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ และครูใหญ่

ปีการศึกษา 2500 – 2502 ได้เปิดชั้นเรียนเพิ่มปีละชั้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปีการศึกษา 2503 เซอร์คลารีสส์ เดอ ลาครัวซ์ สว่าง ศิวะดิตถ์ เป็นอธิการิณี

ปีการศึกษา 2504 เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เซอร์คลารีสส์ เดอ ลาครัวซ์ สว่าง ศิวะดิตถ์ เป็นเจ้าของและผู้จัดการ เซอร์อากาธ อุไร ชุมแสง เป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษานี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนตามแผนการศึกษาแผนใหม่

ปีการศึกษา 2505 เซอร์อากาธ อุไร ชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ เซอร์อิกญาตถ์ ตุมบากา เป็นอธิการิณี มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ตามหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษานี้นักเรียนสอบไล่ได้ทุกคน

ปีการศึกษา 2506 เปิดถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 ทุกชั้นเรียนตามหลักสูตรใหม่ ในปีนี้ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ชั้นบนเป็นที่พักครู ชั้นล่างเป็นที่พักคนงาน คนครัว ห้องครัว ห้องซักรีด และสร้างที่จอดรถใหม่

ปีการศึกษา 2507 เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 สอบไล่ได้ทุกคนเป็นเวลา 3 ปีติดกัน โรงเรียนจึงได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ตามเอกสาร ศธ 0705/17353 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2507

ปีการศึกษา 2508 เซอร์เซนต์เอเตียน เลกรี เป็นอธิการิณี

ปีการศึกษา 2509 สร้างหอพักนักเรียนประจำ จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2511 วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2511 เซอร์ฮองรี สำเนียง อ่อนสว่าง เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 1268/2511 เป็นครูใหญ่และผู้จัดการ

ปีการศึกษา 2512 เซอร์ฟรังซิสกา เดอ เยซู เฮนดริกซ์ เป็นอธิการิณี

ปีการศึกษา 2513 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513 เซอร์ฮองรี สำเนียง อ่อนสว่าง เป็นเจ้าของ เซอร์โซฟี ธุถาวร เป็นอธิการิณี เซอร์อัลเฟรด สุจีร์ วรศิลป์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

ปีการศึกษา 2519 เซอร์อัลเฟรด สุจีร์ วรศิลป์ ทำหน้าที่อธิการิณี

ปีการศึกษา 2523 เซอร์อัลเฟรด สุจีร์ วรศิลป์ เป็นเจ้าของ อธิการิณี และผู้จัดการ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2523 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ เป็นครูใหญ่ ในปีนี้ได้สร้างอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง ความจุนักเรียนจากเดิม 1,281 คน เพิ่มเป็น 1,301 คน

ปีการศึกษา 2525 เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามใบอนุญาต นว 51/ว.8178 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525

ปีการศึกษา 2526 เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ เป็นอธิการิณีและผู้จัดการ เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้สร้างอาคารนักเรียนประจำ 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่พักนักเรียนประจำ ชั้นล่างเป็นห้องอาหาร ขอเปิดรับนักเรียนชายเรียนรวมกับนักเรียนหญิง ในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาตามใบอนุญาตเลขที่ 1105/2526 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2526 มีนักเรียนทั้งหมด 1,664 คน

ปีการศึกษา 2527 ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 4 เพิ่ม 1 ชั้น เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และต่อเติมห้องพักนักเรียนประจำอีก 1 ชั้น งบประมาณในการต่อเติม เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท เปิดรับนักเรียนชายในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ 1105/2526 มีนักเรียนทั้งหมด 1,807 คน

ปีการศึกษา 2528 มีนักเรียนอนุบาล 340 คน ระดับประถมศึกษา 1,136 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 399 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 133 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด 2,008 คน

ปีการศึกษา 2529 มีนักเรียนอนุบาล 340 คน ระดับประถมศึกษา 1,138 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 407 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 139 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด 2,024 คน

ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการใช้หลักสูตรดีเด่น เป็นผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 ในปีนี้สร้างอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง เปิดรับนักเรียนชายในชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามใบอนุญาตเลขที่ 18/2530 ความจุนักเรียน 2,878 คน มีนักเรียนทั้งหมด 2,111  คน

ปีการศึกษา 2531 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ เป็นอธิการิณี ผู้จัดการ และครูใหญ่

ปีการศึกษา 2532 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ และครูใหญ่ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับ “รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่” ได้ขอเปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ต่อไป โรงเรียนมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามใบอนุญาตเลขที่ 355/2532 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,444 คน มีจำนวนครู 92 คน

ปีการศึกษา 2533 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ เป็นอธิการิณี ผู้จัดการ และครูใหญ่ เป็นผู้แทนเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,552 คน มีจำนวนครู 92 คน

ปีการศึกษา 2534 ได้สร้างประตูหน้าโรงเรียนเพิ่ม 1 ประตูเพื่อเปิดทางเข้าใหม่ ตามใบอนุญาตที่ นว 5204/598 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 จากสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ และปรับปรุงสนามภายในโรงเรียน ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,579 คน มีจำนวนครู 98 คน

ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัย ให้ได้รับรางวัลโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” (พ.ศ. 2535 – 2537) 2 ปีซ้อน (SCHOOL CANTEEN FOOD SANITTON STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT GRADE “VERY GOOD”) ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,707 คน มีจำนวนครู 98 คน

ปีการศึกษา 2537 จัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง งบประมาณ 1,500,000 บาท ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,723 คน มีจำนวนครู 98 คน

ปีการศึกษา 2538 มีจำนวนนักเรียน 2,782 คน มีจำนวนครู 104 คน

ปีการศึกษา 2539 ครูได้รับรางวัลการสอนดีเด่นระดับประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา จำนวน 1 คน ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง  เป็นเงิน 1,200,000 บาท ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,795 คน มีจำนวนครู 105 คน

ปีการศึกษา 2540 เซอร์เมรี่ กอเรตตี สุมล ไผ่ทอง เป็นอธิการิณี ผู้จัดการ และครูใหญ่ โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัยให้เป็นโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ ดีมาก ” ( พ.ศ. 2539 – 2540 ) 2 ปีซ้อน เซอร์ฮองรี สำเนียง อ่อนสว่าง ได้โอนกิจการโรงเรียนวันทามารีย์ ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,743 คน มีจำนวนครู 106 คน

ปีการศึกษา 2541 เซอร์เมรี่ กอเรตตี สุมล ไผ่ทอง เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ และครูใหญ่ โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7 และระดับจังหวัด ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ด้านการปลูกฝังพัฒนาจริยธรรมนักเรียน โดยมอบเกียรติบัตร ให้เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการต่อเติมขยายอาคารเรียน หอประชุม ห้องประกอบการ สร้างบ้านพักพนักงาน (2 ชั้น 1 หลัง) ปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวน 2,667 คน มีจำนวนครู 104 คน

ปีการศึกษา 2542 เซอร์เมรี่ กอเรตตี สุมล ไผ่ทอง เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา เป็นครูใหญ่ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวันทามารีย์ เป็นโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และใช้ชื่อย่อว่า “ซ.ย.” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และได้รับอนุญาตให้ยกเลิกตราโรงเรียนวันทามารีย์ และใช้ตราโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 – 2546

กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการสอนจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี 2542 มีครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษา รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด จำนวน 1 คน ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,768 คน มีจำนวนครู 106 คน โรงเรียนได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ปีการศึกษา 2543 ได้ทำการก่อสร้างเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง ให้ชื่อว่า อาคารวันทามารีย์และอาคารเทพบิดร จากนั้นได้มีการตั้งชื่ออาคารอีกสองหลังว่า อาคารศรีเซนต์โยเซฟ และอาคารขจรศึกษา ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,782 คน มีจำนวนครู 108 คน และมีครูต้นแบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ จำนวน 3 คน

ปีการศึกษา 2544 มีจำนวนนักเรียน 2,900 คน มีจำนวนครู 116 คน มีครูต้นแบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ จำนวน 83 คน

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา” จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล “ห้องสมุดโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,929 คน มีจำนวนครู 109 คน

ผู้บริหารสถานศึกษา เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตรครูผู้ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากรุงเทพมหานคร เกียรติบัตร “ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลางจากสำนักงานคุรุสภา อำเภอเมืองนครสวรรค์ และสำนักงานคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์              

ปีการศึกษา 2546 เซอร์เทเรซา เกื้อกูล รัตโนภาส เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ และครูใหญ่ ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,986 คน มีจำนวนครู 116 คน

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนเปิดสอนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ครบทุกระดับชั้น โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษา “จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,801 คน มีจำนวนครู 121 คน

สถานศึกษาและผู้บริหารได้รับรางวัล  “การจัดกิจกรรมชมรมวัฒนธรรมในโรงเรียน ระดับยอดเยี่ยม” จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้จัดระบบรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด งบประมาณ 288,570 บาท ปรับปรุงพื้นหินขัด อาคารวันทามารีย์ ใช้งบประมาณ 1,600,000 บาท ปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ อาคารศรีเซนต์โยเซฟ งบประมาณ 104,020 บาท ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,699 คน มีจำนวนครู 132 คน

สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คุณภาพระดับ A จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 3 ห้อง รับได้ตั้งแต่อายุครบ 2 ปี จำนวน 120 คน ต่อไปโรงเรียนจะมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุครบ 2 ปี ถึงอายุไม่เกิน 18 ปี ตามใบอนุญาตเลขที่ นว 1371/2550 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550 มีการปรับปรุงพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 984,340 บาท จัดทำห้องโสตทัศนูปกรณ์ เป็นเงิน 250,000 บาท ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,556 คน มีจำนวนครู 130 คน

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SAINT JOSEPH NAKHONSAWAN SCHOOL” ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,662 คน มีจำนวนครู 130 คน โรงเรียนจัดทำสนามเด็กอนุบาล ใช้เงินงบประมาณ 800,000 บาท

ปีการศึกษา 2552 เซอร์อัลเฟรด สุจีร์ วรศิลป์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,643 คน มีจำนวนครู 142 คน

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนจัดทำตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 159 ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,756 คน มีจำนวนครู 155 คน

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคม “สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์” มีนางวนิดา บุญนิมิตร เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเปิดทำการสอน Intensive English Program (IEP) โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอันดับที่ 4 ในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 3,053 คน

ปีการศึกษา 2557 พิธีเสกอาคารเซนต์ปอลและเปิดป้ายอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น โดยบาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ประเทศไทย) ร่วมเป็นประธานเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคาร และประกอบพิธีเสกอาคาร ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 3,310 คน มีจำนวนครู 154 คน

ปีการศึกษา 2558 เซอร์แอนนี วารี สนเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็น “สถานศึกษาแกนนำในโครงการ 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 3” จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2559 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และเซอร์ชอง-บัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน

ปีการศึกษา 2560 มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ได้ทำการว่าจ้างบริษัท ไทยริม เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โดยเริ่มการดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 และการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2560 ให้ชื่อว่า “อาคารโดมวันทามารีย์ – ศรีเซนต์โยเซฟ” เพื่อเป็นอนุสรณ์โอกาสฉลองครบ 60 ปีของโรงเรียน

พร้อมกันนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีวีซีแอลก่อสร้าง ได้ดำเนินการสร้างบ้านพักครู บนพื้นที่ 76 ตารางวา เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 15 ห้องนอน เริ่มดำเนินการสร้างตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 ให้ชื่อว่า “บ้านมารี-อานน์ เดอ ตียี” เพื่อระลึกถึงคุณแม่มารีย์ อานน์ เดอ ติยี ที่ได้มีส่วนร่วมงานกับคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ในการก่อตั้งคณะ และให้การอบรมหญิงสาว 4 คนแรก ให้เป็นครูที่ดี รวมทั้งเฉลิมฉลอง 120 ปีแห่งพระพร การก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในแผ่นดินสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ 

            1. เพื่อรองรับการพักอาศัยของครูชาวต่างชาติ และครูชาวไทยบางส่วนที่อยู่ต่างจังหวัด

            2. เพื่อบำรุงและรักษาบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค รางวัล 1 ใน 5 ระดับประเทศ ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 3,406 คน มีจำนวนครู 177 คน

ปีการศึกษา 2561 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ และเซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ได้ทำการว่าจ้างบริษัท ไทยริม เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมหลังที่ 2 โดยเริ่มการดำเนินงานก่อสร้างในเดือนกันยายน 2561 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 ให้ชื่อว่า “อาคารโดม 120 ปี ชีวิตและพันธกิจของคณะเซอร์” เพื่อเป็นอนุสรณ์โอกาสฉลอง 120 ปี แห่งพระพร การก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในแผ่นดินสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  เพื่อโรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและปลอดภัย

2.  เพื่อโรงเรียนมีพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมของครูและนักเรียน

3.  เพื่อผู้ปกครองและนักเรียนมีสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่น

4.  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่เข้ามาติดต่อในโรงเรียน

โรงเรียนได้รับวุฒิบัตรการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

คุณครูสังวาลย์ ฤทธิ์โพธิ์ ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 และคุณครูเพ็ญนภา นิติเชาวกุล ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น “ระดับประเทศ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2561

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “พ่อแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว การประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 3,370 คน มีจำนวนครู 165 คน

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 มหาวชิราลงกรณ

โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อม (Eco School)

คุณครูศิริรัตน์ แสงอุไร ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2562

เด็กชายศุภณัฐ บุญธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 คน

ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 3,350 คน มีจำนวนครู 167 คน

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” ทุกมาตรฐาน ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2563 (ปีที่ 2 ติดต่อกัน) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน เรื่อง Reading Dairy ในการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563

โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 และเข้ารับเกียรติบัตรจากนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์  วิริยะวงศ์โรจน์ ประเภท ผู้บริหาร และนายณัฐวุฒิ ฤทธิ์โพธิ์ ประเภท ผู้สอน

คุณครูศิริรัตน์  แสงอุไร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคุณครูเพ็ญนภา นิติเชาวกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2563 จากมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปภัมภ์

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน

ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 3,195 คน มีจำนวนครู 158 คน

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2564 (ปีที่ 3 ติดต่อกัน) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค หัวข้อ “SJN Positive School : ความรู้คู่ความสุข” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โรงเรียนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)

โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอาหารแปรรูปเพื่อถนอมอาหาร เพื่อวิถี New Normal ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลิตภัณฑ์ น้ำยาปลาผงอบแห้ง เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันการประกวดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และคุณครูสุดารัตน์ สิทธิ ได้รับรางวัลสดุดีครูเอกชน เนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

คุณครูวรรณดี บังเพลิง ได้รับรางวัลครูดีเด่น คุณครูศิรินทิพย์ อุฤทธิ์ ได้รับรางวัลครูผู้จัดการเรียนรู้ STEM ดีเด่น คุณครูเปลวเทียน อุบลคลี่ ได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น และคุณครู     ศศิกิจจ์ เขตวิทย์ ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่เอกชนดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ

 คุณครูสุดารัตน์ สิทธิ ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” จังหวัดนครสวรรค์ คุณครูวรรณดี บังเพลิง ได้รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” (ระดับจังหวัด) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง คุณครูจิราวรรณ ดีแจ้ง ได้รับรางวัล One teacher One Innovation ชื่อผลงานนวัตกรรม กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 360 องศา ของนักเรียนด้วยกระเป๋าบูรณาการความรู้

คุณครูชุลี ไพรสันต์ ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท ผู้สอน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เด็กชายศุภณัฐ บุญธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระดับจังหวัด) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนร่วมบริจาคมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 35 ชุดให้กับโรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย

ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 3,058 คน มีจำนวนครู 156 คน

ปีการศึกษา 2565 เซอร์ยูเลียนา ลมณี โจหิงค์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี / ผู้จัดการ และเซอร์ซีริล สุนีรัตน์  เปลี่ยนบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   

ธนาคารโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 6 ลงนามในหนังสือข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง “SJN Aroma Relief” จาก นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุม   คุรุสภา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลาง ปี 2566-2569

โดยดำเนินการตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ
 พันธกิจที่ 1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
 พันธกิจที่ 2 การจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
 พันธกิจที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 พันธกิจที่ 4 การพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 คน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน

          ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,963 คน มีจำนวนครู 140 คน

ปีการศึกษา 2566 เซอร์ยูเลียนา ลมณี โจหิงค์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี / ผู้จัดการ และเซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   

 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การมีอาชีพ SJN START UP” จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับรางวัล “ชมเชย” ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2566 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอีโคสคูล ระดับกลาง (Eco-school Intermediate) (ปี 2566-2569) จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณครูสุดารัตน์  สิทธิ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดี ศรีสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566  สาขา คนดีในภาพรวม  คนดีศรีสวรรค์ ระดับจังหวัด และได้รับรางวัล “สดุดีครูเอกชน” ประจำปี 2567 ประเภท “ครู” เนื่องในงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567 จาก สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คุณครูศิรินทิพย์  อุฤทธิ์ ได้รับรางวัล “เข็มเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2567” ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น จาก เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ

คุณครูฐณวรัตม์  มากฟัก  ได้รับรางวัล “เข็มเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2567” ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น จาก เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) รายวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 5 คน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) รายวิชาภาษาไทย เต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน

Message us