ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์  ตั้งอยู่เลขที่ 332 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  บนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา เป็นโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษาในมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2499 โดย อธิการิณีอานนา แชร์แมนมีอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง ฯพณฯ ท่านสังฆราชหลุยส์โชแรง เป็นผู้ประกอบพิธีเสกอาคารเรียน

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2499 ในปีแรกได้เปิดทำการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน 306 คนมีอธิการิณีโคลัมบาร์  เป็นอธิการิณี คนแรก เซอร์ออกุสแตงสุณี สกุลทอง เป็นเจ้าของผู้จัดการและครูใหญ่

ปีการศึกษา 2500- 2502 ได้เปิดชั้นเรียนเพิ่มปีละถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2503 มีเซอร์คลารีส สว่าง  ศิวะดิตถ์ เป็นอธิการิณี

ปีการศึกษา 2504 เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เซอร์ คลารีสสว่างฺศิวะดิษฐ์ เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ และ เซอร์อากาทร์มล. อุไร  ชุมแสง เป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษานี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนตามแผนการศึกษาแผนใหม่

ปีการศึกษา 2505 เซอร์อากาทร์มล.อุไร ชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการเซอร์อียาสเซียเป็นอธิการมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่1-2 ตามหลักสูตรใหม่  ปีการศึกษานี้นักเรียนสอบไล่ได้ทุกคน

ปีการศึกษา 2506 เปิดถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 ทุกชั้นเรียนตามหลักสูตรใหม่  ในปีนี้ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ชั้นบนเป็นที่พักครู  ชั้นล่างเป็นที่พักคนงาน คนครัว ห้องครัว ห้องซักรีด และสร้างที่จอดรถใหม่ด้วย

ปีการศึกษา 2507 เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 สอบไล่ได้ทุกคนเป็นเวลา 3 ปีติดกัน โรงเรียนจึงได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ตามเอกสาร ศธ 0705/17353 ลงวันที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ.2507

ปีการศึกษา 2508 เซอร์เซนต์เอเตียน  เป็นอธิการิณี

ปีการศึกษา 2509 สร้างหอพักนักเรียนประจำจำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2511 วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2511 เซอร์ฮองรี สำเนียง อ่อนสว่าง เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ 1268/2511 เป็นครูใหญ่และผู้จัดการ

ปีการศึกษา 2512 เซอร์ฟรังซิสกา เป็นอธิการิณี

ปีการศึกษา 2513 วันที่ 1 มิถุนายน 2513 เซอร์ฮองรี สำเนียง อ่อนสว่าง เป็นเจ้าของเซอร์โซฟีธุถาวร เป็นอธิการิณีเซอร์อัลเฟรดสุจีร์วรศิลป์ เป็น ผู้จัดการ และครูใหญ่

ปีการศึกษา 2519 เซอร์อัลเฟรด สุจีร์วรศิลป์ ทำหน้าที่อธิการิณี

ปีการศึกษา 2523 เซอร์อัลเฟรด สุจีร์วรศิลป์เป็นเจ้าของอธิการิณี  และผู้จัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2523 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญเป็นครูใหญ่ ในปีนี้ได้สร้างอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง ความจุนักเรียนจากเดิม1,281 คน เพิ่มเป็น 1,301 คน

ปีการศึกษา 2525 เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามใบอนุญาต นว 51/ว.8178 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2525

ปีการศึกษา 2526 เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  เป็นอธิการิณีและผู้จัดการเซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญเป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้สร้างอาคารนักเรียนประจำ 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น  ชั้นบนเป็นที่พักนักเรียนประจำ ชั้นล่างเป็นห้องอาหารขอเปิดรับนักเรียนชายเรียนรวมกับนักเรียนหญิงในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาตามใบอนุญาตเลขที่ 1105/2526 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2526 มีนักเรียนทั้งหมด 1,664  คน

ปีการศึกษา 2527 ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 4 เพิ่ม 1 ชั้น เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และต่อเติมห้องพักนักเรียนประจำอีก 1 ชั้น งบประมาณในการต่อเติม  เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาทเปิดรับนักเรียนชายในระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับประถมศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ 1105/2526 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,807 คน

ปีการศึกษา 2528 เปิดระดับมีนักเรียนอนุบาล 340 คน ระดับประถมศึกษา 1,136 คน  มัธยมศึกษาตอนต้น 399 คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 133 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด  2,008  คน

ปีการศึกษา 2529 มีนักเรียนอนุบาล 340 คน ระดับประถมศึกษา 1,138 คน  มัธยมศึกษาตอนต้น 407 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 139 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด 2,024 คน

ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการใช้หลักสูตรดีเด่น  เป็นผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 ในปีนี้สร้างอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง เปิดรับนักเรียนชายในชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามใบอนุญาตเลขที่ 18/2530  ความจุนักเรียน 2,878 คน มีนักเรียนทั้งหมด 2,111  คน

ปีการศึกษา 2531 เซอร์เซเลสตินา ยุภีกิจเจริญ เป็นอธิการิณีผู้จัดการ และครูใหญ่

ปีการศึกษา 2532 เซอร์เซเลสตินา ยุภีกิจเจริญ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณีผู้จัดการ และครูใหญ่ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับ “รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่”ได้ขอเปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ต่อไปโรงเรียนจะมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามใบอนุญาตเลขที่ 355/2532 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2532  มีนักเรียน 2,444 คน ครู 92 คน

ปีการศึกษา 2533 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เซอร์เซเลสตินายุภีกิจเจริญเป็นอธิการิณีผู้จัดการ และครูใหญ่ เป็นผู้แทนเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา มีนักเรียน 2,552 คน ครู 92 คน

ปีการศึกษา 2534 ได้สร้างประตูหน้าโรงเรียนเพิ่ม 1 ประตูเพื่อเปิดทางเข้าใหม่ ตามใบอนุญาตที่ นว 5204/598 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 จากสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์  และปรับปรุงสนามภายในโรงเรียน มีนักเรียน 2,579  คน ครู 98  คน

ปีการศึกษา 2536  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัย ให้ได้รับรางวัลโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ“ดีมาก” (พ.ศ.2535– 2537) 2 ปีซ้อน (SCHOOL CANTEENFOODSANITTON STANPARO OF HEALTH DEPARTMENT GRADE “VERY GOOD”) มีนักเรียน 2,707 คน ครู  98 คน

ปีการศึกษา 2537  จัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง งบประมาณ 1,500,000 บาท มีนักเรียน 2,723 คน มีครู 98 คน

ปีการศึกษา 2538  มีนักเรียน  2,782 คน  ครู 104  คน

ปีการศึกษา 2539 ครูได้รับรางวัลการสอนดีเด่นระดับประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา จำนวน 1 คน  ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  30  เครื่อง  เป็นเงิน 1,200,000  บาท มีนักเรียน  2,795  คน ครู 105  คน

ปีการศึกษา 2540 เซอร์กอเรตตีสุมล ไผ่ทอง เป็นอธิการิณีผู้จัดการ และครูใหญ่  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัยให้เป็นโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ ดีมาก ”( พ.ศ. 2539– 2540 )  2 ปีซ้อนเซอร์ฮองรี สำเนียง อ่อนสว่าง ได้โอนกิจการโรงเรียนวันทามารีย์  ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร  แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 มีนักเรียน 2,743 คน ครู 106 คน

ปีการศึกษา 2541 เซอร์กอเรตตีสุมล ไผ่ทอง  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณีผู้จัดการ และครูใหญ่  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7 และระดับจังหวัด ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการปลูกฝังพัฒนาจริยธรรมนักเรียน  โดยมอบเกียรติบัตร ให้เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการต่อเติมขยายอาคารเรียน  หอประชุมห้องประกอบการ  สร้างบ้านพักพนักงาน(2 ชั้น1 หลัง)มีนักเรียนจำนวน 2,667 คนครู 104  คน

ปีการศึกษา 2542 เซอร์กอเรตตี สุมล ไผ่ทอง เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณีผู้จัดการเซอร์ มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทาเป็นครูใหญ่ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวันทามารีย์ เป็นโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และใช้ชื่อย่อว่า “ซ.ย.” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542  และได้รับอนุญาตให้ยกเลิกตรา โรงเรียนวันทามารีย์ และใช้ตราโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542–2546

กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการสอนจริยศึกษาดีเด่นประจำปี 2542 มีครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษารางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด  จำนวน 1 คน ในปีนี้มีนักเรียน 2,768  คน ครู 106  คน โรงเรียนได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ปีการศึกษา 2543 ได้ทำการก่อสร้างเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น จำนวน 2 หลังให้ชื่อว่า อาคารวันทามารีย์และอาคารเทพบิดร จากนั้นได้มีการตั้งชื่ออาคารอีกสองหลังว่า อาคารศรีเซนต์โยเซฟและ อาคารขจรศึกษา มีนักเรียน  2,782 คนครู 108 คน มีครูต้นแบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ จำนวน 3 คน

ปีการศึกษา 2544  มีนักเรียน  2,900  คน ครู 116 คน มีครูต้นแบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ จำนวน 83 คน

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับรางวัล“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา” จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล “ห้องสมุดโรงเรียนเอกชนดีเด่น”ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในปีนี้มีนักเรียน 2,929 คน ครู 109 คน

ผู้บริหารสถานศึกษา  เซอร์ มอนิกา ปรียารัตน์  ประทุมเทา  ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” และเกียรติบัตรครูผู้ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครูพ.ศ. 2539จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากรุงเทพมหานครเกียรติบัตร  “ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลางจากสำนักงานคุรุสภา อำเภอเมืองนครสวรรค์ และสำนักงานคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์              

          ปีการศึกษา 2546 เซอร์เทเรซา เกื้อกูล รัตโนภาสเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  อธิการิณี ผู้จัดการและ ครูใหญ่มีนักเรียน 2,986 คน มีครู 116 คน

ปีการศึกษา 2547  โรงเรียนเปิดสอนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ครบทุกระดับชั้น โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษา “จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม”จากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  มีนักเรียน  2,801 คน ครู 121 คนสถานศึกษาและผู้บริหารได้รับรางวัล  การจัดกิจกรรมชมรมวัฒนธรรมในโรงเรียนระดับยอดเยี่ยม  จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนได้จัดระบบรักษาความปลอดภัย  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  งบประมาณ 288,570 บาท  ปรับปรุงพื้นหินขัด อาคารวันทามารีย์  ใช้งบประมาณ 1,600,000 บาท   ปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ อาคารศรีเซนต์โยเซฟ งบประมาณ 104,020 บาทมีนักเรียน  2,699 คนมีครูจำนวน 132 คนสถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้คุณภาพระดับ A จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

ปีการศึกษา  2550 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542(ปรับปรุง พ.ศ.2545)ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดรับนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 3 ห้อง รับได้ตั้งแต่อายุครบ 2 ปีจำนวน 120 คน ต่อไปโรงเรียนจะมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุครบ 2 ปี ถึงอายุไม่เกิน 18 ปี ตามใบอนุญาตเลขที่ นว 1371/2550 ลง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550มีการปรับปรุงพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน  984,340 บาท จัดทำห้องโสต เป็นเงิน 250,000 บาท  ปีการศึกษานี้มีนักเรียน 2,556 คน ครู จำนวน 130 คน

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SAINT JOSEPH NAKHONSAWAN SCHOOL”   มีจำนวนนักเรียน 2,662 คน ครู  130 คน โรงเรียนจัดทำสนามเด็กอนุบาล ใช้เงินงบประมาณ 800,000 บาท

ปีการศึกษา 2552 เซอร์อัลเฟรดสุจีร์วรศิลป์  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 2,643  คน มีครู จำนวน 142  คน

ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนจัดทำ ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 159  มีนักเรียนจำนวน  2,756 คนครู 155 คน

วันที่ 7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคม “สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์” มี นางวนิดา บุญนิมิตร  เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม            (พ.ศ.2554 – 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเปิดทำการสอน Intensive English Program (IEP) โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอันดับที่ 4 ในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการศึกษาเอกชน ปีนี้มีนักเรียน 3,053 คน

ปีการศึกษา 2557 พิธีเสกอาคารเซนต์ปอลและเปิดป้ายอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น โดยบาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ประเทศไทย) ร่วมเป็นประธานเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคาร และประกอบพิธีเสกอาคาร

ปีการศึกษา 2558 เซอร์แอนนี วารี สนเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทน         ผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็น “สถานศึกษาแกนนำในโครงการ 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 3” จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2559 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และเซอร์ชอง-บัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ            เต็ม 100 คะแนน

ปีการศึกษา 2560 มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร           แห่งประเทศไทย ได้ทำการว่าจ้างบริษัท ไทยริม เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โดยเริ่มการดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 และการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2560 ให้ชื่อว่า “อาคารโดมวันทามารีย์ – ศรีเซนต์โยเซฟ” เพื่อเป็นอนุสรณ์โอกาสฉลองครบ 60 ปีของโรงเรียน

พร้อมกันนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีวีซีแอลก่อสร้าง ได้ดำเนินการสร้างบ้านพักครูบนพื้นที่ 76 ตารางวา เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 15 ห้องนอน เริ่มดำเนินการสร้างตั้งแต่วันที่        19 ตุลาคม 2560 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 ให้ชื่อว่า “บ้านมารี-อานน์ เดอ ตียี” เพื่อระลึกถึงคุณแม่มารีย์ อานน์ เดอ ติยี ที่ได้มีส่วนร่วมงานกับคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ในการก่อตั้งคณะและให้การอบรมหญิงสาว 4 คนแรก ให้เป็นครูที่ดี รวมทั้งเฉลิมฉลอง 120 ปีแห่งพระพร   การก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในแผ่นดินสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ 

            1. เพื่อรองรับการพักอาศัยของครูชาวต่างชาติ และครูชาวไทยบางส่วนที่อยู่ต่างจังหวัด

            2. เพื่อบำรุงและรักษาบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค รางวัล 1 ใน 5 ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2561 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ และเซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ได้ทำการว่าจ้างบริษัท ไทยริม เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมหลังที่ 2 โดยเริ่มการดำเนินงานก่อสร้างในเดือนกันยายน 2561 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 ให้ชื่อว่า “อาคารโดม 120 ปี ชีวิตและพันธกิจของคณะเซอร์” เพื่อเป็นอนุสรณ์โอกาสฉลอง 120 ปี แห่งพระพร การก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในแผ่นดินสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.     เพื่อโรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและปลอดภัย

2.     เพื่อโรงเรียนมีพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมของครูและนักเรียน

3.     เพื่อผู้ปกครองและนักเรียนมีสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่น

4.     เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่เข้ามาติดต่อในโรงเรียน

โรงเรียนได้รับวุฒิบัตรการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่         5 มิถุนายน 2561 หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

คุณครูสังวาลย์ ฤทธิ์โพธิ์ ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 และคุณครูเพ็ญนภา นิติเชาวกุล ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น “ระดับประเทศ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2561

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว         การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “พ่อแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว            การประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ         คุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 มหาวชิราลงกรณ

โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อม (Eco School)

คุณครูศิริรัตน์ แสงอุไร ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2562

เด็กชายศุภณัฐ บุญธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน           (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 คน

ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 3,358 คน มีจำนวนครู 169 คน

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม            (พ.ศ.2554 – 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเปิดทำการสอน Intensive English Program (IEP) โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอันดับที่ 4 ในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการศึกษาเอกชน ปีนี้มีนักเรียน 3,053 คน 

ปีการศึกษา 2557 พิธีเสกอาคารเซนต์ปอลและเปิดป้ายอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น โดยบาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ประเทศไทย) ร่วมเป็นประธานเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคาร และประกอบพิธีเสกอาคาร 

ปีการศึกษา 2558 เซอร์แอนนี วารี สนเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทน         ผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็น “สถานศึกษาแกนนำในโครงการ 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 3” จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

ปีการศึกษา 2559 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และเซอร์ชอง-บัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ            เต็ม 100 คะแนน

ปีการศึกษา 2560 มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร           แห่งประเทศไทย ได้ทำการว่าจ้างบริษัท ไทยริม เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โดยเริ่มการดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 และการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2560 ให้ชื่อว่า “อาคารโดมวันทามารีย์ – ศรีเซนต์โยเซฟ” เพื่อเป็นอนุสรณ์โอกาสฉลองครบ 60 ปีของโรงเรียน

พร้อมกันนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีวีซีแอลก่อสร้าง ได้ดำเนินการสร้างบ้านพักครูบนพื้นที่ 76 ตารางวา เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 15 ห้องนอน เริ่มดำเนินการสร้างตั้งแต่วันที่        19 ตุลาคม 2560 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 ให้ชื่อว่า “บ้านมารี-อานน์ เดอ ตียี” เพื่อระลึกถึงคุณแม่มารีย์ อานน์ เดอ ติยี ที่ได้มีส่วนร่วมงานกับคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ในการก่อตั้งคณะและให้การอบรมหญิงสาว 4 คนแรก ให้เป็นครูที่ดี รวมทั้งเฉลิมฉลอง 120 ปีแห่งพระพร   การก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในแผ่นดินสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ 

            1. เพื่อรองรับการพักอาศัยของครูชาวต่างชาติ และครูชาวไทยบางส่วนที่อยู่ต่างจังหวัด

            2. เพื่อบำรุงและรักษาบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค รางวัล 1 ใน 5 ระดับประเทศ  

ปีการศึกษา 2561 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ และเซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ได้ทำการว่าจ้างบริษัท ไทยริม เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมหลังที่ 2 โดยเริ่มการดำเนินงานก่อสร้างในเดือนกันยายน 2561 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 ให้ชื่อว่า “อาคารโดม 120 ปี ชีวิตและพันธกิจของคณะเซอร์” เพื่อเป็นอนุสรณ์โอกาสฉลอง 120 ปี แห่งพระพร การก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในแผ่นดินสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.     เพื่อโรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและปลอดภัย 

2.     เพื่อโรงเรียนมีพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมของครูและนักเรียน 

3.     เพื่อผู้ปกครองและนักเรียนมีสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่น 

4.     เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่เข้ามาติดต่อในโรงเรียน 

โรงเรียนได้รับวุฒิบัตรการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่         5 มิถุนายน 2561 หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”  

คุณครูสังวาลย์ ฤทธิ์โพธิ์ ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 และคุณครูเพ็ญนภา นิติเชาวกุล ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น “ระดับประเทศ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2561 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “พ่อแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว การประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 มหาวชิราลงกรณ  

โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อม (Eco School) 

คุณครูศิริรัตน์ แสงอุไร ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2562

เด็กชายศุภณัฐ บุญธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 คน 

           ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 3,358 คน มีจำนวนครู 169 คน

Message us