ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

  1. บริหารหลักสูตรและศักยภาพผู้เรียนโดยใช้ฐานสมรรถนะ
  2. ยึดมั่นจิตตารมณ์ เสริมสร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
  3. บริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม ตามวิถีโรงเรียนมาตรฐาน
  4. บริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวปฏิบัติอย่างผู้เชี่ยวชาญ
Message us