ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสมรรถนะตามเกณฑ์
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวัฒนธรรมประเพณีไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม และมีจิตอาสา
 3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการอ่าน การสืบค้นแหล่งเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้          
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะความรู้ ความสามารถ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถตรงตามหลักสูตร
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการวางแผนการทำงาน ฝึกทักษะในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น เพื่อแสวงหาอาชีพที่สุจริตและมั่นคง
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นคุณภาพสู่การประกันคุณภาพ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 8. เสริมสร้างประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรฐานวิชาชีพ และวัฒนธรรมองค์กร
 9. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามบริบท จุดเน้นของโรงเรียน และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ตามความถนัดและความสนใจ
 10. พัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มั่นคง ปลอดภัย พร้อมจัดบริการ แหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความเสียสละ มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
 12. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม        
 13. พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ ตามจิตตารมณ์ คณะภคนี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร                              
 14. พัฒนาผู้เรียน และบุคลากรให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 15. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้นเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน
Message us