วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของโรงเรียน

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ก้าวล้ำพร้อมสู่สากล
 3. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันพร้อมเข้าสู่อาเซียน
 4. เพื่อปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน เพื่อประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน
 5. เพื่อพัฒนาทักษะความคิด วิเคราะห์ จากสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสอนโครงงานและการสอนด้วยระบบวิจัย
 6. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตตารมย์คุณค่าพระวรสาร
 7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และสมรรถนะทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
 8. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนใน 8 กลุ่มสาระตามความถนัด ความสนใจ ฝึกปฏิบัติ เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความเชื่อมั่นในตนเองสู่งานอาชีพ
 9. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแผนระยะเวลา 3 ปี ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 10. เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับ สทศ. และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
 11. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพ และจิตตารมย์ของการศึกษาคาทอลิก
 12. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและจัดทำระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
 13. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด สามารถสร้างกระบวนการสอนที่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน
 14. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เป็นบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้
 15. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐเอกชนพัฒนาการจัดการศึกษา
Message us