พันธกิจของโรงเรียน

  1. พัฒนาหลักสูตรสู่ฐานสมรรถนะสนับสนุน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา ของชาติอย่างสอดคล้องเสริมสมรรถนะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการรวมทั้งทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เหมาะสม เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
  3. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์และจิตตารมณ์คุณค่า พระวรสาร
  4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขจิตที่ดี และเป็นผู้มีความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ
  5. บริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม สนับสนุนวิทยาการ เทคโนโลยี และทรัพยากร ตามวิถีสถานศึกษาประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
  6. มุ่งบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบสวัสดิการที่สร้างขวัญกำลังใจ นำพาครู บุคลากร สู่วิถีการทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญ
Message us