พันธกิจของโรงเรียน

  1. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากร ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  2. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากร ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
  3. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากร ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีทักษะความรู้ และความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี กระบวนการจัดการอย่างมีระบบ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากร มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เสียสละเพื่อส่วนรวม
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรรักความเป็นไทย ดำรงชีพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  7. ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก
Message us