นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 1. ส่งเสริมผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. พัฒนานักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ก้าวล้ำพร้อมสู่สากล
 3. พัฒนาทักษะกระบวนการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันพร้อมเข้าสู่อาเซียน
 4. ปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน เพื่อประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน
 5. พัฒนาทักษะความคิด วิเคราะห์ จากสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสอนโครงงานและการสอนด้วยระบบวิจัย
 6. ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตตารมย์คุณค่าพระวรสาร
 7. ส่งเสริมการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และสมรรถนะทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
 8. ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนใน 8 กลุ่มสาระตามความถนัด ความสนใจ ฝึกปฏิบัติ เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความเชื่อมั่นในตนเองสู่งานอาชีพ
 9. พัฒนาแผนระยะเวลา 3 ปี ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 10. พัฒนาเครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับ สทศ. และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
 11. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพ และจิตตารมย์ของการศึกษาคาทอลิก
 12. พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและจัดทำระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
 13. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด สามารถสร้างกระบวนการสอนที่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน
 14. เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เป็นบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้
 15. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐเอกชนพัฒนาการจัดการศึกษา
Message us