สีประจำโรงเรียน

“สีฟ้า”และ“สีขาว”

          สัญลักษณ์สีประจำโรงเรียน คือ ฟ้าขาว ประกอบขึ้นด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกัน ก็แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนบริสุทธิ์ที่อยู่ภายใน

          สีฟ้า เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และความเสียสละ เป็นพลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความถูกต้อง ยุติธรรม ไมหวาดหวั่นต่อภัย และอันตรายทั้งปวงแม้จะต้องสละเลือด เพื่อให้คุณธรรมความดีคงอยู่ ก็ยอมรักษาเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใด

          สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปนเป็นความบริสุทธิ์ พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นสู่ความดีเรื่อยๆ ไปอย่างไม่หยุดยั้ง

          ผู้อยู่ใต้ร่มฟ้า – ขาว ย่อมมีความภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละ ให้ความรัก ความภักดี การยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน

Message us