เอกลักษณ์ของภาษาไทย

      จากกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานในการทรงร่วมอภิปราย เรื่องปัญหาการใช้คำไทย ว่า “ภาษานั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาเป็นของเราเอง ซึ่งต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเองแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้…” 

พระราชดำรัสในรัชกาลที่ ๙

จากพระราชดำรัสในรัชกาลที่ ๙ ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นวัฒนธรรมของชาติไทยซึ่งมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากภาษาอื่น ที่มีความงดงามของภาษาไทยที่หลากหลายที่นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แม้นว่าในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงการนำภาษามาใช้อย่างมากมายในหลายๆด้าน ล้วนแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนหลายๆคนเกิดความวิตกกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ซึ่งการแพร่เข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกนั้น มาจากการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยและรวดเร็วของสื่อ เช่น โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี อินเตอร์เน็ต ที่เยาวชนสามารถรับเอาตัวอย่างวัฒนธรรมเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน  การสอนภาษาไทยให้กับเยาวชนควรต้องชี้แนะ แสดงให้เห็นถึงความงดงามของภาษาไทย เพื่อให้เกิดความรักในภาษาไทยอย่างมั่นคงถาวร

ขอขอบคุณบทความจาก

คุณครูศิริรัตน์ แสงอุไร

Message us