การเดินทางโรงเรียนเชิงบวกของโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

จุดเริ่มของโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์มีความประสงค์ดำเนินโครงการพัฒนาครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้จัดการสัมมนาครูระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ Positive Psychology in Education Program

“การพัฒนาครูด้วยวินัยเชิงบวก”

จากการสัมมนาครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวินัยเชิงบวก การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน หลังจากนั้นครูระดับชั้นมัธยมศึกษาสมัครเป็นแกนนำเพื่อขยายผลวิธีการสร้างวินัยเชิงบวกสู่ห้องเรียนโดยมีครูระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมพัฒนานักเรียน

ตลอดระยะเวลา ๒ ปี

ผู้บริหารโรงเรียนเซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง รวมถึงคุณครูทุกท่านที่มาร่วมกันสร้างนิยามและความหมายใหม่ของโรงเรียน ให้คำว่าความสุข ถูกวางไว้คู่กับความรู้ในระดับเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์จากทั่วโลกที่พบว่า การทำให้ผู้เรียนเกิดความสุข เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนรู้ จะช่วยทำให้ผลการเรียน สุขภาพจิต และพฤติกรรมดีขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการนำเอาหลักจิตวิทยาเชิงบวกมาประยุกต์ใช้ช่วยทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

เรื่องที่ 1 เรื่องชุดความคิด มุมมอง ทัศนคติของคุณครูภายในโรงเรียนที่ได้มีการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคุณค่าของเด็กทุกคนในโรงเรียน ซึ่งเป็นคุณค่าที่มีความหลากหลายสอดรับกับเด็กได้ทุกคน ทำให้ไม่มีเด็กคนไหนในโรงเรียนถูกมองข้ามคุณค่าของพวกเขาไป

เรื่องที่ 2 การออกแบบให้มีช่วงเวลาในการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางใจ (mental health) แบบเชิงรุกสำหรับเด็ก ที่เป็นทั้งกิจกรรม และช่วงเวลาในการพูดคุยกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยลดโอกาสที่เด็กจะเกิดปัญหาทั้งด้านการเรียน และด้านจิตใจได้ในระยะยาว

เรื่องที่ 3 การที่โรงเรียนได้มีคณะครูแกนนำระดับโรงเรียนที่ขับเคลื่อนที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่องขึ้นตรงกับผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งครูที่เข้ามาเป็นครูแกนนำทุกคนก็ล้วนเป็นคนที่สมัครใจเข้ามาทำด้วยตนเอง ทำให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้มีความเป็นรูปธรรม และเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน

การดำเนินงานนวัตกรรม SJN Positive School ความรู้คู่ความสุข สามารถช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของตนเอง เพื่อน ครอบครัว และบุคคลรอบตัว ทั้งด้านความรู้สึก จิตใจ บุคลิกภาพ การแสดงออก และการปรับตัว เพื่อมุ่งให้นักเรียนมีความสุขทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขควบคู่กัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้มีการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและประยุกต์ใช้ให้ควบคู่กับการเรียนการสอนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

เป็นความสำเร็จที่ถือว่าเป็นต้นแบบนวัตกรรมแบบทั้งโรงเรียน หรือ Whole School Approach ที่มีแนวโน้มการสร้างความเปลี่ยนแปลงถึงระดับวัฒนธรรมของโรงเรียนได้จริง โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ที่พวกเรากำลังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากสถานการณ์โรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนทุกคนอย่างรุนแรง การทำงานเรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งเด็ก ครอบครัว คุณครู โรงเรียน และวงการการศึกษาของประเทศไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

และความภาคภูมิใจได้รับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจำปี ๒๕๖๔“ระดับภูมิภาค”จากคุรุสภาได้คัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง

ขอขอบคุณบทความจาก

คุณครูสุชา อยู่อ่อน

Message us