การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ระดับสูง

โครงการโรงเรียนอีโคสคูล เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้มีการพัฒนาต่อยอดและยกกระดับการดำเนินงานจากโรงเรียนอีโคสคูล ระดับกลาง เป็น ระดับสูง ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ ทั้งด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยยังคงยึดเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนานักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และสำหรับในปี 2567 นี้ มีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับสูงขึ้นเป็นปีแรก มีโรงเรียนที่ผ่านการสมัคร จำนวน 16 โรงเรียน และโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ระดับสูง สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วม รวม 60 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง และครูผู้สอน โดยมีนางจงรักษ์ ฐินะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (รายวิชาเพิ่มเติม) ที่สามารถนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของท้องถิ่นและทันต่อสถานการณ์ โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูลที่เข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงและเกื้อกูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ให้ประสบผลสำเร็จไปพร้อมกัน “ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

Message us