กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ณ โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

Message us