กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระราชวังนารายณ์ฯ

วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน เป็นการจัดประสบการณ์จากประสบการณ์จริงนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถาปัตยกรรมภายในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ และเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากหมู่บ้านดินสอพอง ในจังหวัดลพบุรี ที่มีทรัพยากรเป็นดินสีขาว เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่นักเรียนจะได้ใช้ทักษะทางด้านการสังเกต การสืบเสาะ การทำนาย และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนเกิดผลลัพธ์ทางด้านการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองที่เสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความคิด ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

On 20th January 2023, St. Joseph Nakhonsawan School had field trip for Secondary 2 students. It is an experience organized from real experiences visiting Narai Ratchaniwet Palace National Museum, Muang District, Lop Buri province. To provide students with knowledge on the history of the nation in the Ayutthaya period, ancient sites, antiques, objects of art, and architecture inside Narai Ratchaniwet Palace and learn local wisdom from Dinso Phong Village in Lopburi province with white soil resources. It is an experiential learning where students apply their observation, tracing, prediction and action skills. In order for students to produce results in self-creation of knowledge that strengthen their visions, thoughts, as well as guide career paths that connect in their daily life activities related to local wisdom.

2023 年 1 月 20 日,圣约瑟夫那空沙旺学校组织短途旅行对于初二名学生,课外实地考察它是对实际经验的一种安排,这些经验会导致预期的结果,Phra Narai Ratchanivet,Lob Buri,为学生提供有关大城府时期泰国民族历史、古代遗址、古董、艺术品和那莱拉差尼威宫内建筑的知识。并学习当地智慧来自 泥灰岩粉末村,拥有白土资源这是一种体验式学习,学生可以运用他们的观察、追踪、预测和行动技能。为了让学生在自我创造知识方面取得成果,增强他们的视野和想法,并指导将日常生活中与当地智慧相关的活动联系起来的职业道路。

Message us