กิจกรรมบริจาคโลหิต

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา ในวันที่ 6 มิถุนนายน 2567 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำโลหิตที่ได้รับไปช่วยเเหลือชีวิตผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 41 คน จำนวน 24 ยูนิต ทางโรงเรียนขอขอบคุณในกุศลเจตนาที่ได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้คุณครู นักเรียน ผู้มีจิตศัทธา ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข และความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

St. Joseph Nakhonsawan School Red Cross Society collaborating with National Blood Service No. 8, Nakhonsawan a blood, organ, and eye donation unit has been organized on June 6, 2024 at St. Joseph Nakhonsawan School. The objective is to bring the blood received to help save the lives of patients at hospitals in Nakhonsawan and hospitals in nearby provinces. There were 41 blood donors who donated blood, 24 units at the school. The school would like to thank you all the blood donors for the good intentions you have performed this time. Inspire all teachers, students, and those with good faith to experience happiness. and further prosperity.

那空沙旺圣约瑟夫学校 纳霍恩·那空沙旺省红十字会 纳霍恩·萨万省与第8届全国血液服务机构一起,于2024年6月6日在纳克霍恩·萨万的圣约瑟夫学校组织了一个献血单位。目标是将收到的血液带到纳霍恩·萨万省的医院帮助病人的生活。附近省份的医院有41人希望献血,24个单位。学校要感谢您这次的慈善活动。激励所有有精神体验幸福的老师、学生和繁荣

Message us