กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ และเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับโรงเรียน ส้รางความคุ้นเคย ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน ณ วัดพรหรมจริยาวาส จ.นครสวรรค์ และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

On 22-24 May 2024, St. Joseph Nakhonsawan School organized an orientation activity for Secondary 4 students, focusing on organizing teaching and learning activities for students to be knowledgeable and good youth with morals, ethics, and allow students to adapt to school, create familiarity, good attitude towards the school at Phrom Chariyawas Temple, Nakhonsawan and Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima.

5月22日至24日C.2024年,圣约瑟夫学校·高一的学生组织了一次迎新活动,重点是教学和学习活动,让学生成为知识渊博、善良的人,道德和有道德,并允许学生适应学校。熟悉程度导致对弗罗姆里亚瓦特省的学校采取良好态度。省Nakhon Sawan和Sakaeraj环境研究站。纳康拉查西玛

ภาพเพิ่มเติม https://shorturl.at/4SW1r

Message us