ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล

ฝ่ายอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์จัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ และวันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์และประวัติของนักบุญเปาโล

The pastoral department of St. Joseph Nakhonsawan School organizes Bible Week activities and celebrate the feast day of the conversion of St. Paul. These activities provide the students with knowledge of the bible and the history of St. Paul.

圣约瑟夫那空沙旺学校牧灵部举办圣经周活动。和圣保禄皈依节为学生提供圣经知识和圣保罗的历史。

Message us