ทัศนศึกษาของแผนการเรียนศิลป์ภาษา-ภาษาจีน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 5/3 แผนการเรียนศิลป์ภาษา-ภาษาจีน (Arts-Chinese)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรรมทัศนศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และอาคารพาสานต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ ชมสถาปัตยกรรมที่ศาลเจ้าเม่หน้าผา ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม และเยี่ยมชมอาคารพาสาน ต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาค้นคว้า สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

Message us