ทัศนศึกษา ม.4/1, ม.5/1-2 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 5/1-2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-สุขภาพ และแผนการเรียนคณิตศาสตร์-บริหารธุรกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรรมทัศนศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากอ.พญ.มนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณาจารย์ ให้การต้อนรับเซอร์ ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่

ฐาน A กายวิภาคสุดตื่นเต้น โดย อ.น.สพ.ดร.วชิระเศกข์ พีระปัญญสุทธิ์ และทีม

ฐาน B การพยาบาลพาเพลิน โดย ผศ.ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ และทีม

ฐาน C IoT กับการเลี้ยงไก่ในป่าสัก โดย อ.อภินันท์ ปลอดแก้ว และทีม

ฐาน D การตลาดแสนสนุก โดย อ.ดร.จิรพล จิรไกรศิริ และทีม

ฐาน E ฟิสิกส์หรรษา โดย อ.ดร.ฐิติ สิริธนากร และทีม

โดยได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์ และพี่ ๆ นักศึกษา อย่างอบอุ่น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Message us