นักเรียนรับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน และการแข่งขัน “Smart Brain World Championship International Compertition 2022”

รายการอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 รายการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3

รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญเงิน

ด.ช.ณัฐดนัย ยิ้มช้าง ด.ญ.ณัฐิยา บัวเทศ
นายกชธนาณัฐ รัตนสมบัติ
นายพุทธพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์

การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ต้นคริสต์มาส การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ต้นคริสต์มาส จากวัสดุรีไซเคิล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากวัสดุรีไซเคิล รางวัลชมเชย

ด.ญ.ศิรประภา พูลสนธิ์ น.ส.สิริรัตน์ เผื่อนวงษ์
ด.ญ.อรกมล จุ้ยกระยาง น.ส.นภัสสรณ์ สิงห์บุญธนาศิริ
ด.ญ.กัลยากร แก้ววงษา น.ส.วีรภัทรา อยู่ปาน

รายการการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนสามัญ รายการการทำหนังสือเล่มเล็ก

รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทองแดง

ด.ญ.นันท์นภัส คุ้มพล   ด.ญ.ณิชภัทร โชติพิศาล
ด.ญ.กานต์ปุญญิสา เขียวน้อยรัชตะ ด.ญ.พริมรดา ธารณามัย
น.ส.จิรภิญญา สังข์สุข

การแข่งขัน Smart Brain World Championship International Compertition 2022

ด.ช.รัชพล อารีญาติ ระดับ 3 รางวัลเหรียญเงิน
ด.ญ.เปมิกา จีระดิษฐ์ ระดับ 5 เหรียญรางวัล Top Ten เหรียญทอง
ด.ญ.ญารินดา ศุภลักษณ์ ระดับ 7 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
ด.ญ.เบญญาภา จิระดิษฐ์ ระดับ 7 ประเภททีม รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
ด.ญ.พิชญ์นรี กล่อมศรี ระดับ 10 ชนะเลิศ เหรียญทอง
ด.ช.ณัฐชนนท์ เทียนนาวา ระดับ 10 ประเภททีม เหรียญรางวัล Top Ten รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง

Message us