นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับ ผู้สมัครเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้สมัครเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้รับความคุ้มครองและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Message us