พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2567

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมได้จัดกิจกรรมบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567 ขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาตามที่โรงเรียนกำหนด และได้นำข้อคิดจากพระวรสารไปใช้ในชีวิตประจำวัน

On May 21, 2024 The Pastoral Care and Evangelism Department organised a thanksgiving mass for the opening of the academic year for students to participate in religious ceremonies and apply insights from the Gospels in daily life.

牧灵和基督教团体于2024年5月21日举行了2024学年开学的感恩节仪式,允许学生在学校按计划参加宗教仪式,并将福音的思想应用于日常生活。

Message us