วันครู ประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์จัดพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อระลึกถึงผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามา ตามคำขวัญวันครูประจำปี ๒๕๖๖ ที่ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

St. Joseph Nakhonsawan School held a ceremony on the occasion of the Teacher’s Day 2023. To remember the benevolence of the teachers and following the Teacher’s Day slogan 2023, “Good teachers, Good students, Good future”.

圣约瑟夫 那空沙旺学校安排敬师节 2023 年 ,为思念传授 思念到恩人老师 父亲的模子,国印 对教导我们 ,标语教师节 2023 年 ‘’’好老师、好学生、好未来”。

Message us