อบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนนวัตกร”

วันที่​ 7-8 พฤษภาคม ​​2567 โรงเรียนเซ​น​ต์โย​เซฟ​นครสวรรค์​

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้าง “ห้องเรียนนวัตกร” ให้กับบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีทักษะด้านการออกแบบการเรียนรู้ กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม และนำไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนเป็นนวัตกรที่สามารถพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีทีมบุคลากรจากศูนย์วิจัยรับใช้สังคม (SEC-MUNA) มหาวิทยาลัยมหิดล​ วิทยาเขต​นคร​สวรรค์​ รศ.ดร.สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา​ และผศ.ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์ ร่วมเป็นวิทยากร

Message us