เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.2

วันที่ 28 มกราคม 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 446 คน เพื่อมุ่งเน้นเติมเต็มความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม มีความสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

On 28th January 2023, St. Joseph Nakhonsawan School organize activities for the Senior Scout Camp, Secondary 1 and 2 with the total of 446 students. The activities focus on fulfilling the knowledge, expertise, experience of learners broadly and to encourage students to be good, moral and harmonious children. save the environment and live happily with others in the society

2023年 1月 28 号 圣约瑟夫那空沙旺学校 , 安排话动 童军露营高级的, 初二和初二 ,数量 二百四十六 , 为重点填满知识, 精通学习的经验 给宽广和提倡给学生 是好学生,有善行,有团结 环境保护会在共存和别人快乐地。

Message us