5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก🌳

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กำหนดนโยบายให้บุคลากรครู ผู้ปกครอง นักเรียนและพนักงาน ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยมีการประกาศนโยบายจาก เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School)

St. Joseph Nakhonsawan School sets policies and announced by the Principal, Sr. Cyril Sunirat Plianbamrung for teachers, parents, students and employees to participate in learning activities in school to create awareness in conserving energy and the environment and operating the School of Environmental Studies for Sustainable Development (Eco-School).

那空沙旺圣约瑟夫学校为教师、家长、学生和员工制定了一项参与学校学习活动的政策。该政策由学校校长西里尔·苏尼拉特·昌巴姆龙爵士宣布,旨在提高对共同保护能源和环境的认识和认识。并运营可持续发展环境教育学校(生态学校)

Message us