บทความเผยแพร่

กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ สารพันคุณค่าและความหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ สารพันคุณค่าและความหมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ต่อยอด เชื่อมโยงผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ สารพันคุณค่าและความหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ สารพันคุณค่าและความหมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ต่อยอด เชื่อมโยงผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนที่หลากหลายตามความสนใจ

ดูแลรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

เนื่องในวันรักตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ชมรม ECO School โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้ร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง รดน้ำและวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ได้ดำเนินการปลูกไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบาลนากลางและสามเณราลัยจอห์นปอล นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

หลักสูตร”ทำอย่างไร…ให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน”

ธนาคารออมสิน จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการออมและการบริหารเงิน หลักสูตร”ทำอย่างไร…ให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน”

อบรมจิตวิทยาเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สู่การมีสมรรถนะทางจิตวิทยา “เรื่อง จิตวิทยาเชิงบวกในการ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรระยะสั้น การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ จำนวน 60 ชั่วโมง

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ🥇

รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ตัวแทนประเทศไทยสร้างผลงาน คว้ารางวัลชนะเลิศ Gold อันดับ 1 ประเภทรายการ Soccer 3Vs 3 รุ่น Junior

สอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเทียบระบบ CEFR

สอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเทียบระบบ CEFR โดยโรงเรียนสอนภาษา iStudy Education Language School โดยการทดสอบทักษะการอ่านและการฟัง นักเรียนที่เข้าร่วม

ธนาคารหน่วยกิต กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมเป็นกำลังใจกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จำนวน 16 คน ที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Message us