กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะด้านภาษาจีน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการวางพื้นฐานด้านภาษาจีน ส่งเสริมคุณภาพเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร จัดโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งจำเป็นที่เกี่ยวกับภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความพร้อมสู่การเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้น

Learning Chinese about numbers 1-10Students have to learn Chinese language to communicate in daily life. Students have readiness for higher level education in the future.

鼓励孩子打下华文基础 提升特殊能力儿童使用汉语进行交流的素质 提供学习日常生活中与中文相关的基本知识的机会 为更高层次的学习做好准备。

Message us