กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ สารพันคุณค่าและความหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

🏫 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ สารพันคุณค่าและความหมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ต่อยอด เชื่อมโยงผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนที่หลากหลายตามความสนใจ สร้างคุณค่าให้กับตนเองและ เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวมีส่วนร่วมเพื่อเป้าหมายในการฝึกฝนสมรรถนะการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความพร้อมในโลกอนาคต รวมถึงมีทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth)

Message us