กิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทาลิธา คุม ประเทศไทยร่วมกับคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ ทักษะการเอาตัวรอด สร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์ปอล โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

On 9th February 2023, Talitha Kum, Thailand together with the Sisters of St. Paul de Chartres organized a campaign to stop human trafficking. The aim is to raise awareness of the threat of human trafficking survival skills, building self-immunity to be safe from human trafficking. It was held at the conference room, 5th floor, St. Paul building at St. Joseph Nakhonsawan School.

2023 年 2 月 9 日,星期四,泰国的 Talitha Kum 与沙特尔圣保罗修女会组织了一场制止人口贩运的运动。提高对人口贩运威胁的认识生存技能在圣保禄大厦 5 楼会议室建立自我免疫力以免受人口贩卖圣若瑟那空沙旺学校。

Message us