กิจกรรมวันวิสาขบูชาและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์🙏

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพรหมจริยาวาส นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยให้ผู้นักเรียนเกิดความซาบซึ้ง และเกิดแนวความคิดในการปฏิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่อไป

On May 22, 2024 The Secondary 4 students joined in making merit by offering rice and dry food to monks and doing community service to preserve Buddhism, help students develop appreciation and create ideas for practice and continuing to participate in daily life activities on the occasion of Visakha Bucha Day at Phromchariyawas Temple.

在Vesak前夕的活动和四年级学生的学年志愿者福利于2024年5月22日在promjariyawas寺庙举行。

Message us