กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมอนุรักษ์ความป็นไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของโลก และสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่

On 26th June 2024, the Thai Language Learning Group organized an activity to preserve Thainess on the occasion of Sunthorn Phu Day and to honor Sunthorn Phu, the world’s greatest poet and continue his literary legacy.

6月26日,泰国语言学习小组在松松树富日组织了一次泰国保护活动,以纪念世界诗人并继承富施泰因的遗产。

Message us