ฉลองศาสนนามเซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบุคลากร ร่วมจัดพิธีฉลองนักบุญซิริลแห่งอะเล็กซานเดรียซึ่งเป็นศาสนนามของเซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โดยท่านนักบุญซิริลแห่งอะเล็กซานเดรียพบอุปสรรคมากมาย ในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่ท่านนักบุญซีริล ผู้เปี่ยมด้วยความเชื่อเข้มแข็ง มั่นคง สามารถนำพระศาสนจักร ที่เผชิญกับความขัดแย้ง ในเรื่องข้อความเชื่อ กลับมาสู่เอกภาพ ผ่านทางสังคายนาที่เมืองเอเฟซัส

On 28th June 2024, the Pastoral Care together with the Student Affairs Department and personnel department joined in organizing the celebration ceremony of St. Cyril of Alexandria, which is the patron saint of Sr. Cyril Sunirat Plianbamrung, the Principal of St. Joseph Nakhonsawan School. St. Cyril of Alexandria encountered many obstacles in performing assigned duties but St. Cyril who is full of strength, stable faith, can lead the Church. facing conflict regarding the message of belief return to unity through the council at Ephesus.

2024年6月28日,牧灵和公共事务部和工作人员举行了亚历山大圣西里尔的庆祝活动,这是西里尔苏内拉特的名字。 改变圣约瑟夫学校的校长,Nakhon sawan,亚历山大的圣西里尔在他的委托中遇到了许多障碍,但圣西里尔,一个强大而稳定的信徒,设法将教会,在其信息中面临冲突,通过以弗所团结。

Message us