ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายทรัพยากรร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความพร้อม สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีสติและมีประสิทธิภาพ

The Resource Department together with Student Affairs Department in collaboration with the Nakhonsawan Municipality Disaster Prevention and Mitigation Office organize fire evacuation training activities Academic year 2023 so that students and personnel are ready. Able to prevent and solve problems in immediate situations consciously and efficiently.

资源部学会的学生事务部与那空沙旺市防灾减灾办公室合作组织2023学年火灾疏散培训活动,以便学生和人员做好准备。能够自觉有效地预防和解决眼前的问题。

Message us