ดูแลรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

เนื่องในวันรักตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ชมรม ECO School โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้ร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง รดน้ำและวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ได้ดำเนินการปลูกไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบาลนากลางและสามเณราลัยจอห์นปอล นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

On the National Annual Tree Love Day 2023, the ECO School Club of St. Joseph Nakhonsawan School joined in tree conservation. By tilling the soil, removing weeds, pruning branches, watering and measuring the growth of trees that have been planted at the Na Klang Subdistrict Administrative Organization and the John Paul Seminary, Nakhonsawan.

在2023年全国年度树木关爱日,圣约瑟夫那空萨万学校的ECO学校俱乐部加入了树木保护活动。通过耕作土壤、清除杂草、修剪树枝、浇水和测量Nakhonsawan Na Klang街道行政组织和John Paul神学院种植的树木的生长情况。

Message us