ธนาคารหน่วยกิต กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2566 เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมเป็นกำลังใจกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จำนวน 16 คน ที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ระหว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ตามความสนใจ และ เพื่อพัฒนาทักษะการวางเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

July 7, 2023 Sr. Cyril Sunirat Plienbamrung, Principal of St. Joseph Nakhonsawan School along with the Academic Committee encouraged the students in Secondary 4-6 who participated in the lifelong learning program in the transfer system knowledge and experience Credits Bank in the subject learning skills for success between St. Joseph Nakhonsawan School and Rajamangala University of Technology Thanyaburi. There are 16 students who are interested in joining the lifelong learning program in the knowledge and experience transfer system (Bank credits) undergraduate program, which gives the opportunity to spend time on learning new things according to their interests and to develop goal-setting skills for self-learning.2023年7月7日星期三,圣若瑟那空沙旺学校。校长Cyril Suneerat Plengbamrung

修女与学术委员会一起,鼓励16名高中1-3学生参加知识和经验转移系统(银行学分)的终身学习计划。本科课程在圣约瑟夫 圣若瑟 那空沙旺学校和Rajamangala Technology Thanyaburi 大学。这是为了让学生有机会根据自己的兴趣花时间学习新事物,并制定自学目标。

Message us