รวมพลังป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รวมพลังป้องกันภัยใกล้ตัวตัวจากการค้ามนุษย์” โดย เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้ลงสู่กลุ่มสาระ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ภัยการค้ามนุษย์ ทักษะการเอาตัวรอด และสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเซนต์ปอล

Message us