วันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์จัดกิจกรรมรำลึกคุณค่าภาษาไทยขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Message us