สัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความสนใจและรักในการอ่านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการอ่านไปปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

Message us