อบรมจิตวิทยาเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์คณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สู่การมีสมรรถนะทางจิตวิทยา “เรื่อง จิตวิทยาเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566

On August 26, 2023 the Principal of St. Joseph School Nakhon Sawan School, Sr. Cyril Sunirat Plienbamrung and teachers attended the Memorandum of Understanding signing ceremony for the teacher development program for private school personnel in Nakhonsawan towards psychological competence, “Positive Psychology in Changing Student Behavior”.

2023 年 8 月 26 日,圣约瑟夫学校那空沙旺学校校长 Sr. Cyril Sunirat Plienbamrung 先生和老师们出席了那空沙旺私立学校人员心理能力教师发展计划的谅解备忘录签字仪式,“改变中的积极心理学”学生行为”。

Message us