กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์

On August 25, 2023 St. Joseph Nakhonsawan School together with the Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology Nakhonsawan Rajabhat University, Science Center for Education and Aksorn Charoen Tat Company Limited organized Science Week for students to see the value and importance of Science and encourage learners to learn, think, and express themselves in a creative way.

圣约瑟夫那空沙旺学校与农业技术和工业技术学院一起那空沙旺皇家大学科学中心为教育和 Aksorn Charoen Tat 出版社于 2023 年 8 月 25 日组织科学周活动,让学生了解科学的价值和重要性。鼓励学习者渴望学习、敢于思考、敢于创造性地表达自己。

Message us