กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

Science week activities was held to honour His Majesty King Mongkut, the Father of Thai Science and his ability in Science. These allow students to see the value and importance of Science and the environment that affect their daily lives.

举办科学周活动是为了纪念泰国科学之父孟固国王陛下及其在科学方面的能力。这些让学生看到科学和影响他们日常生活的环境的价值和重要性。

Message us