ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา วัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการระหว่างโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ

The signing of Memorandum of Understanding in cooperation with Science, Technology, Language, Culture, Innovation Development and Entrepreneurship between schools affiliated with St. Paul de Chartres and educational institutions from foreign countries.

沙特尔圣保罗附属学校与国外教育机构签署科学、技术、语言、文化、创新发展和创业合作谅解备忘录。

Message us