สอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเทียบระบบ CEFR

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์จัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเทียบระบบ CEFR โดยโรงเรียนสอนภาษา iStudy Education Language School โดยการทดสอบทักษะการอ่านและการฟัง นักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 ,6 รวม 887 คนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 10 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

On July 21, 2023, St. Joseph Nakhonsawan School organized an English language proficiency test in reading and listening skills comparable to the CEFR system by iStudy Education Language School. The students who participated in the test were: Primary 6 Secondary 3, 4, 5 and 6 with the total of 887 students and 10 English teachers.

2023年7月21日,圣约瑟夫那空沙旺学校组织了由iStudy教育语言学校举办的与CEFR系统相当的英语语言能力测试,测试阅读和听力技能。参加测试的学生为:小学6年级、中学3、4、5、6年级,共计887名学生和10名英语教师。

Message us