หลักสูตร”ทำอย่างไร…ให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน”

วันที่ 5 กันยายน 2566 ธนาคารออมสิน จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการออมและการบริหารเงิน หลักสูตร”ทำอย่างไร…ให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน” เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงิน มีการวางแผนทางด้านการออมอย่างถูกวิธี เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้แนะนำการวางแผนทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “โค้ชออม” ที่ช่วยจำลองแผนการออมอย่างง่าย ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์ปอล

On September 5, 2023, Government Savings Bank organized a training session to the students in the primary and secondary level to provide knowledge on savings and money management entitled “How to reach financial goals” to promote knowledge and create financial discipline, have a proper savings plan, to raise and develop the quality of life sustainably. At the same time, financial planning was introduced through the “CoachAom” application that helps simulate a simple savings plan held at the conference room of St. Paul building.

2023年9月5日,政府储蓄银行为中小学生举办了题为“如何实现理财目标”的储蓄和理财知识培训班,宣传知识,树立理财纪律,树立正确的储蓄习惯。计划,可持续地提高和发展生活质量。同时,通过“CoachAom”应用程序引入财务规划,帮助模拟在圣保罗大楼会议室举行的简单储蓄计划。

Message us