พิธีมอบประกาศนียบัตร การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์

วันที่ 6 ส.ค. 2566 เวลา 13.30 น. เซอร์ซีริล​ สุนีรัตน์​ เปลี่ยนบำรุง​ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​เซนต์​โยเซฟ​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนจำนวน 7 คน ในกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรระยะสั้น การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ จำนวน 60 ชั่วโมงประกอบด้วย 3 บทเรียน ได้แก่1. การถ่ายภาพดิจิทัลและการกำหนดมุมกล้อง 20 ชั่วโมง2. สร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อการเล่าเรื่อง 20 ชั่วโมง3. เทคนิคการคิดคอนเทนต์และการตัดต่อภาพดิจิทัล 20 ชั่วโมงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

On August 6, 2023, the Principal of St. Joseph Nakhonsawan School Sr. Cyril Sunirat Plienbamrung, and the teachers congratulated the 7 students in presenting the achievements Stage and Community Promotion Project for formulation and continuous curriculum development to link basic education with vocational and higher education 2023 between Nakhonsawan Provincial Education Office, Nakhonsawan Rajabhat University and St. Joseph Nakhonsawan School.Assistant Professor Dr. Chaiyarat Pranee, President of Nakhonsawan Rajabhat University presided over the certificate awarding ceremony to students who completed 60 hours short courses in Photography for Digital Content Design which consists 3 lessons:1. Digital Photography and Framing2. Creative Photography for Storytelling3. Techniques for Content Creation and Digital Image Editing.

2023年08月6日下午1:30。St. Joseph Nakhon Sawan学校主任Cyril Suneerat Plengbamrung爵士与教师一起祝贺学生的成就展示活动。促进论坛和社区持续课程格式和发展的项目,将基础教育与职业教育和高等教育联系起来 财政年度2023在Nakhon Sawan省教育办公室、Nakhon Sawan Rajabhat大学和St. Joseph Nakhon Sawan学校之间为完成60小时数字内容摄影课程的学生举办证书颁发仪式。由助理教授博士Chirat Pranee主席,Nakhon Sawan Rajabhat大学校长在Nakhon Sawan Rajabhat大学2楼14号楼的Dusita会议室

Message us