SJN ACADEMIC DAY 2023

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จัดกิจกรรมงานวันวิชาการ SJN ACADEMIC DAY 2023 ภายใต้แนวคิด “Intellectual Intelligence Towards Innovation Development” “ฉลาดรู้ทางปัญญา มุ่งพัฒนานวัตกรรม” เป็นกิจกรรมการแสดงศักยภาพของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบ STREAMS Education โครงงาน และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) โดยมี นางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

📸ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/azDF1


Message us